Vítejte na kariérních stránkách

Městské části Praha 12

Vítejte na kariérních stránkách

Městské části Praha 12

Hledáte vhodné zaměstnání?

 

Jsme transparentní a otevřený úřad. Pro mnohé lidi v našem týmu znamená jejich práce možnost, jak zlepšit fungování věcí v místě, kde žijí, pracují, vychovávají své děti, baví se. Díky stabilitě a možnosti profesního růstu na úřadu mohou také pracovat na svém osobním rozvoji, seberealizovat se, a tím motivovat sebe i lidi ve svém okolí.

Přidejte se k nám!

Zaměstnanecké benefity

 

Městská část nabízí novým spolupracovníkům řadu benefitů. Sladění profesního a rodinného života u nás není problém, například díky možnosti práce v režimu pružného rozvržení pracovní doby.

Dovolenou v délce 25 dnů

4 dny volna k regeneraci

Stravenky v hodnotě 100 Kč

Příspěvky na penzijní pojištění a volnočasové aktivity

Zaměstnanecký tarif mobilního operátora

Rekreaci ve vlastním zařízení chata Modřanka v Jizerských horách

Stabilní práci

Pružnou pracovní dobu

Výbornou dostupnost MHD i možnost parkování bez zón

Podporu dalšího vzdělávání a osobního rozvoje

Chata Modřanka se nachází 120 km od Prahy a nabízí širokou škálu aktivit od letní turistiky po zimní lyžování.

Některá z našich setkání se konají ve Viničním domku, který je v majetku městské části.

Pracovní příležitosti

ÚMČ Praha 12

Ve školách zřizovaných MČ Praha 12

Formulář přihlášky do výběrového řízení

Průběh přijímacího řízení

Ke každému výběrovému řízení na pozici úředníka nebo vedoucího úředníka jmenuje tajemník úřadu výběrovou komisi. Ta nejprve posoudí, zda jednotliví uchazeči předložili úplnou přihlášku a doklady v souladu se zákonem o úřednících a splňují požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení. Poté posoudí předložené materiály a pozve uchazeče k osobnímu jednání. O celém průběhu výběrového řízení vyhotovuje výběrová komise písemnou zprávu a doporučuje tajemníkovi úřadu k přijetí do pracovního poměru nejvhodnějšího uchazeče, případně nedoporučí nikoho z uchazečů.

V případě, že je poptávána neúřednická (servisní) pozice, předloží uchazeč v termínu uvedeném ve zveřejněném inzerátu životopis. Po posouzení zpravidla proběhne pohovor. Komise jmenovaná tajemníkem úřadu o průběhu řízení vyhotoví písemnou zprávu a doporučuje tajemníkovi úřadu k přijetí do pracovního poměru nejvhodnějšího uchazeče, případně nedoporučí nikoho z uchazečů.

Výběrové řízení je ukončeno rozhodnutím tajemníka. Úspěšný uchazeč je informován o výsledku personálním oddělením zpravidla telefonicky. Neúspěšní uchazeči jsou informováni písemně a současně jsou jim doporučenou zásilkou vráceny materiály, které k výběrovému řízení zaslali. Na požádání je uchazečům umožněno nahlédnout do zprávy výběrové komise.

Pracovní prostředí

 

V současné době jsou odbory úřadu umístěny, jak v hlavní budově radnice v ulici Písková, tak i na detašovaných pracovištích v ulicích Čechtická, Cílkova, Hausmannova a U Domu služeb. Na jaře 2021 se všechna pracoviště sestěhují do nové budovy radnice vybavené moderními technologiemi. Pracovníci zde budou mít k dispozici kavárnu, restauraci s možností stravování zaměstnanců či střešní terasu pro relaxaci v době polední přestávky.

Úřad městské části při své práci uplatňuje moderní metody řízení. Pracovníci využívají řadu SW, které usnadňují a zefektivňují každodenní práci. Městská část postupně digitalizuje své činnosti a zlepšuje i komunikaci vůči veřejnosti. Dokladem toho je i opakované vítězství v letošním krajském kole Hlavního města Prahy a úspěšné umístění v soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

Vzdělávání

Zaměstnancům Úřadu městské části Praha 12 nabízíme široké možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. Kurzy a školení se zaměřují hlavně na povinné vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, jako je:

  • Vstupní školení pro nové zaměstnance

Pomůže zaměstnanci zorientovat se na pracovišti, získat základní informace o činnosti úřadu a jeho kompetencích, získat informace o veřejné správě a o právech a povinnostech úředníků.

 

  • Přípravy a ověřování zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) 

Zvláštní odbornou způsobilost mají úředníci povinnost složit do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začali vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem. ZOZ zahrnuje obecnou část (znalost veřejné správy, zákona o obcích, krajích, o hlavním městě Praze) a zvláštní část (znalosti nezbytné k výkonu správních činností). Ověřuje se zkouškou a prokazuje osvědčením, které je platné pro všechny úřady od obecních až po krajské.

  • Průběžné vzdělávání

Je realizováno na základě plánu vzdělávání. Je určen počet, rozsah a zaměření vzdělávacích akcí jednotlivě pro každého zaměstnance. Při stanovení vzdělávacích plánů u úřednických pozic je povinnost vzdělávání v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů v období 3 let.

 

  • Manažerské vzdělávání (pro vedoucí pozice)

Pomůže zaměstnanci získat základní manažerské dovednosti a kompetence klíčové napříč všemi profesemi (např. jak komunikovat s lidmi z pozice manažera, elementární chyby manažera, jak motivovat svůj tým, řešení krizových situací, jak budovat úspěšný tým, základy koučování apod.).

Všichni zaměstnanci úřadu navštěvují i další semináře zaměřené na problematiku jednotlivých agend, právní předpisy, počítačové kurzy a mnoho dalších. To vše formou prezenční, distanční i e-learningovou. Mohou se zapojit i do vzdělávacího projektu Svazu města a obcí ČR „Efektivní správa obcí“ (ESO), v rámci kterého můžeme pořádat i kurzy na míru pro naše zaměstnance.

Cílem je kariérně a odborně posouvat všechny naše kolegyně a kolegy.

Místo pro práci i život

 

Svým zaměstnancům nabízíme možnost zapojit se do přípravy akcí, které budují a utužují vzájemné vztahy občanů Prahy 12, např. Den země, Bramborobraní, Cyklozvonění, Běh Modřanskou roklí či Ples Prahy 12. Další informace o aktivitách městské části Praha 12 naleznete podrobně na našich webových stránkách.

Kontakt

 

Městská část Praha 12

www.praha12.cz

Odbor Kancelář tajemníka – oddělení personální a mzdové

e-mail: personalni@praha12.cz

telefon: 244 028 111

telefon: 244 028 281

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4 – Modřany