Zaměstnavatel

Krajský úřad Libereckého kraje

Podílejte se na rozvoji svého kraje

Buďte součástí stabilního zaměstnavatele s vizí

Vzdělávejte se a pracujte v moderním prostředí

Vítejte na stránkách věnovaných zaměstnání na Krajském úřadu Libereckého kraje. Chcete být součástí organizace s vizí, která realizuje činnosti pro správu a rozvoj Libereckého kraje? Chcete se průběžně odborně vzdělávat a pracovat v moderně vybaveném prostředí? Pokud ano, naleznete zde nabídku volných pracovních pozic a dozvíte se podmínky výběru a přijímání zaměstnanců do pracovního poměru. Představíme Vám také některé ze zaměstnaneckých benefitů a výhod, které byste mohli čerpat.

BENEFITY

Příspěvky ze sociálního fondu

penzijní připojištění nebo životní pojištění, poukázky FlexiPass

Účast na akcích organizovaných pro zaměstnance

sportovní i kulturní

Příspěvek na každodenní stravování

stravovací centrum v budově úřadu, výběr z mnoha teplých jídel

5 týdnů dovolené

při které neřešíte práci

Placené zdravotní volno

tzv. sickdays

Parkování pro zaměstnance v blízkosti budovy úřadu

pro auta a kryté i uzamykatelné pro kola

NAŠE KULTURA

Dáváme šanci všem

Podporujeme slaďování pracovního a osobního života zaměstnanců

pružná pracovní doba, firemní školka, kratší pracovní doba,…

Zaměstnancům držíme pracovní pozice po celou dobu trvání jejich rodičovské dovolené

vrací se na stejné místo, ze kterého odešli

Zaměstnáváme absolventy

ne každá pozice je sice vhodná, každoročně ale několik absolventů zaměstnáme

Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením

uzpůsobujeme pracoviště a pořizujeme jim k práci nutné pomůcky

Blízký odchod do starobního důchodu není překážkou

i uchazeči v „předdůchodovém“ věku mají šanci uspět

Podporujeme zvyšování kvalifikace zaměstnanců

poskytujeme studijní volno

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

NABÍDKA MĚ ZAUJALA

Co dál?

V oznámení o vyhlášení konkrétního výběrového řízení je uvedeno datum, do kterého nám musíte doručit přihlášku spolu s dalšími požadovanými přílohami. Později doručená přihláška nemůže být zařazena do výběrového řízení. Formuláře najdete ZDE nebo prostřednictvím tlačítka u textu. Dokumenty zašlete buď poštou na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo je doručte osobně na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje. V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Průběh výběrového řízení

Přihlášené uchazeče posuzuje výběrová komise stanovená ředitelem krajského úřadu. Má zpravidla 5 členů. Jsou v ní jak personalisté, tak i zástupci odboru, do kterého je obsazovaná pracovní pozice zařazena. Činnost výběrové komise trvá většinou 14 dní. Konečné rozhodnutí zpravidla netrvá déle než 1 měsíc od termínu stanoveného pro přijímání přihlášek. O výsledku výběrového řízení jsou vždy všichni uchazeči písemně vyrozuměni.

 Upozorňujeme, že ze zákona nemůžeme vést žádnou databázi zájemců o zaměstnání. Neúspěšné uchazeče proto informujeme o možnosti vyzvednout si odevzdané materiály, které budou jinak skartovány. Stejně tak jsou uchazečům vraceny i žádosti o zaměstnání, které nejsou reakcí na zveřejněné konkrétní výběrové řízení.

Činnost výběrové komise spočívá v:

  1. Prostudování všech včas zaslaných přihlášek, včetně požadovaných příloh.
  2. Stanovení termínu ústních pohovorů s uchazeči, kteří nejlépe vyhovují požadavkům.
  3. Posouzení uchazečů pozvaných k ústnímu pohovoru. Pohovor se zaměřuje na odborné znalosti, orientaci v dané problematice, získanou praxi, atd. V případě potřeby uchazeči vypracují písemný test z odborných znalostí, případně absolvují test na počítači, kterým se ověřují dovednosti v používání běžného softwaru (MS Office). Výsledek testu má pouze podpůrný charakter. Špatný výsledek testu tedy nevylučuje celkový úspěch ve výběrovém řízení a přijetí do pracovního poměru. V případě potřeby může výběrová komise rozhodnout o opakování ústních pohovorů, a to opět se všemi uchazeči, nebo se zúženým výběrem.
  4. Doporučení nejvhodnějšího uchazeče, se kterým má být uzavřen pracovní poměr, řediteli krajského úřadu.
V naší budově vás přivítá příjemná recepce a ukáže vám cestu k těm správným dveřím, kde výběrové řízení probíhá.
V rámci pohovoru se setkáte nejen s personalistou, ale také s dalšími lidmi, se kterými budete spolupracovat.
Vážíme si totiž osobního přístupu, díky kterému máme přátelské vztahy na pracovišti.
V naší budově vás přivítá příjemná recepce a ukáže vám cestu k těm správným dveřím, kde výběrové řízení probíhá.
V rámci pohovoru se setkáte nejen s personalistou, ale také s dalšími lidmi, se kterými budete spolupracovat.
Vážíme si totiž osobního přístupu, díky kterému máme přátelské vztahy na pracovišti.

ČASTÉ DOTAZY A ODPOVĚDI

Jak mám postupovat v případě, kdy se chci přihlásit do více výběrových řízení najednou? Mám vše dokládat v originále a v počtu odpovídajícím počtu výběrových řízení?

Pro každé výběrové řízení potřebujeme dodat v originále pouze přihlášku s uvedením názvu pracovní pozice a podpisem uchazeče. Všechny ostatní dokumenty (životopis, osobní dotazník, doložení vzdělání, výpis z rejstříku trestů, …) stačí dodat v originále pouze v jednom vyhotovení, ostatní mohou být jejich kopie.

Má smysl hlásit se do dalšího výběrového řízení, když už jsem jednou neuspěl/a?

Ano, smysl to rozhodně má. V rámci výběrového řízení může být úspěšný vždy pouze jeden z uchazečů. Neúspěch v jednom výběrovém řízení tedy nic neznamená, ba naopak. I když Vás výběrová komise již zná, tak Vás ale bez nové přihlášky nemůže zařadit do výběrového řízení. Ze zákona totiž nesmíme uchovávat dříve zaslané materiály do výběrových řízení, a proto Vás tedy personalista nemůže ani sám kontaktovat.

Jak se mám připravit, abych měl/a šanci uspět?

Vždy je výhodou, když uchazeč v rámci možností zná svého potencionálního zaměstnavatele, umí vysvětlit pojmy územně samosprávný celek (Liberecký kraj) a krajský úřad a zná jejich kompetence v dané agendě. O tom totiž bude jeho případná činnost. Absolvování studia a případná praxe v oboru je samozřejmě výhodou, nebývá však podmínkou. Každý uchazeč by však měl mít představu o zaměření činností, k jejichž výkonu se hlásí. Inzerát výběrového řízení proto obsahuje stručný výčet nejdůležitějších právních předpisů, kterými se konkrétní agenda řídí. Je samozřejmé, že výběrová komise od uchazečů neočekává jejich úplnou znalost. Očekává však základní orientaci v nich a představu o vykonávaných činnostech. Práce ve veřejné správě je úzce spjata s právními předpisy a většina činností je vykonávána podle zákonem stanoveného postupu a v zákonem stanoveném rozsahu. Neméně důležitým je osobní projev před výběrovou komisí.

Mám šanci vyjednáváním ovlivnit výši nástupního platu?

Ne. Nástupní plat je stanoven právním předpisem. Jeho výše se odvíjí od zařazení do platové třídy a platového stupně (počet let započitatelné praxe). Až po zapracování může být navýšen, a to v závislosti na kvalitě odváděné práce (osobní příplatek).

SEZNAMTE SE S PERSONALISTOU

Bc. Irena Dočekalová

personalistka

Jak jste se dostala k práci úředníka?

Svoji praxi jsem začínala v oblasti marketingu a prodeje. Později jsem uspěla ve výběrovém řízení a pracovala jako úřednice v menším městě a nyní na Krajském úřadu Libereckého kraje. Práce úředníka vyžaduje smysl pro řád, přesnost a schopnost aplikovat právní normy do praxe. Prostor pro kreativitu je i v práci úředníka, vždy ale s nutností respektu k zákonným mantinelům.

Proč jste si vybrala Krajský úřad Libereckého kraje?

Přestěhovala jsem se a novému zaměstnavateli jsem mohla nabídnout dlouholetou praxi úřednice. Krajský úřad jsem navíc považovala za kariérní postup.

Čeho si na úřadě nejvíce ceníte?

Moderně vybaveného pracoviště a především slušného a férového jednání se zaměstnanci. Nezanedbatelná není ani nabídka benefitů.

Co byste poradila uchazečům?

Nenechte se odradit případným neúspěchem ve výběrovém řízení a hlaste se na další pozice, které Vás osloví. Pokud uchazeč (sice nyní neúspěšný) udělal při ústním pohovoru dobrý dojem, má velkou šanci uspět v jiném výběrovém řízení. Víme totiž o něm, jeho schopnostech i praxi a jistě mu dáme příležitost při dalším ústním pohovoru. Sama jsem absolvovala několik výběrových řízení na krajském úřadu, než jsem uspěla. Každý neúspěch mě samozřejmě zamrzel. Jako personalistka nyní zasedám v každé výběrové komisi, a o to víc si uvědomuji, že uspět může vždy pouze jeden z přihlášených uchazečů.

GALERIE

Excelentní organizace

Národní cena kvality ČR

Společensky odpovědná organizace – vítěz v sekci veřejná správa

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost

Stejná šance - zaměstnavatel roku 2012

Rytmus Liberec

Vstřícný zaměstnavatel

Audit rovné příležitosti

KONTAKT

Podatelna

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

podatelna@kraj-lbc.cz

+420 485 226 444

Personální oddělení

Bc. Dočekalová Irena

+420 485 226 376

irena.docekalova@kraj-lbc.cz