Pojďte s námi rozvíjet vstřícná řešení a tvořit svět kolem sebe lepším.

Vítejte na kariérních stránkách

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

„Je pro nás alfa a omega poskytovat veřejnosti kvalitní služby a neustále se v tom zlepšovat. Uznání občanů a pozitivní zpětná vazba odborné veřejnosti nás samozřejmě velmi motivuje. Velké poděkování patří všem zaměstnancům celé krajské korporace. Díky jejich profesionalitě, schopnostem a ochotě vložit do plnění pracovních povinností něco navíc jsme považováni za vzorovou organizaci veřejné správy. Velmi si cením také významné podpory vedení Moravskoslezského kraje.“

Tomáš Kotyza

Chceme být #podnikavější #inovativnější #vzdělanější #zaměstnanější #čistější #zelenější #zdravější #soudržnější #propojenější #chytřejší #atraktivnější #kulturnější.

Naše poslání

Krajský úřad svou činností naplňuje strategické vize volených orgánů a současně vykonává svěřené úkoly v zastoupení státu.

Při rozhodování a správě dodržujeme a ctíme zákonnost a transparentnost našich kroků postavených na principech dlouhodobě udržitelného rozvoje.

Snažíme se, aby naše konání vytvářelo, udržovalo a prohlubovalo důvěru veřejnosti v nás a celou veřejnou správu.

Vstřícnost

Profesionalita

Důvěryhodnost

Odpovědnost

Respekt

Kultura organizace

Je pro nás zásadní udržovat kulturu, která respektuje organizační hodnoty ctící poslání a vizi organizace. A sloužit veřejnosti tak, aby cílové skupiny byly spokojeny s naší prací.

Snažíme se o motivační pracovní prostředí založené na vzájemné pomoci a důvěře, tak abychom společně nasměřovali co největší množství talentu, energie a kreativity průřezově všemi odbory, tak aby výsledek naší činnosti byl ucelený, a všichni jsme šli za jednotným cílem.

A ptáte se co je cílem nás personalistů – srdcařů? 

Mít angažované kolegy.

Věděli jste, že…Objem vytěženého uhlí v kraji poklesl o 69,6 %. V roce 2017 činnila plocha dotčená těžbou 12 422 ha, což odpovídá 2,3 % rozlohy kraje. Na dalších 671,5 ha půdy byly rozporcovány rekultivace. Přes 2,5 tisíce ha půdy již rekultivací prošlo.

Stabilní pracovní zázemí

Přestože, nás v korporaci pracuje přes 17 000, je pro nás důležité si udržet přátelské pracovní prostředí.

Vycházíme si vstříc

I v pracovní době může vyvstat situace, kdy je nezbytné zařídit si osobní záležitosti. Můžete se spolehnout, že vycházíme vstříc k slaďování pracovního a osobního (rodinného) života.

Akce pro zaměstnance

Pořádáme mnoho kulturních, rodinných i sportovních akcí.

Podporujeme zápal pro práci

Vzděláváme a kariérně posouváme všechny naše kolegyně a kolegy.

Věděli jste, že… Vysoká hustota zalidnění je charakteristickým rysem kraje. Leží zde 5 z 18 českých měst nad 50 000 obyvatel. Celkově se na území kraje nachází 300 obcí, z toho je 6 statutárních měst.

Benefity

Našim zaměstnancům se snažíme v souladu se strategií krajského úřadu poskytnout takové podmínky, které přispějí k jejich celkové spokojenosti a tím k prosperitě celého Moravskoslezského kraje.

Jsme zaměstnavatelem, který umožňuje sladění osobního a pracovního života.

Vycházíme vstříc v osobních situacích vyžadujících uzpůsobení pracovní doby.

Organizujeme jazykové vzdělávání pro naše zaměstnance (zaměstnanci mohou volit mezi kurzy převážně angličtiny, němčiny, španělštiny).

V případě přestěhování např. z jiného regionu Vám pomůžeme se zajištěním bydlení (možnost využití slevy z nájmu bytů).

Mezi výhody patří např.: telefonní služby, datové služby, pojištění soukromých vozidel, pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Naši zaměstnanci mohou využít zaměstnaneckých akcí (dětské dny, sportovní akce, kulturní akce, a pokud dáváte přednost cafeterii, i tu Vám nabídneme, atd.).

V budově je k dispozici cvičební místnost (mimo pracovní hodiny).

Poskytneme Vám příspěvek na stravné.

Umožníme Vám využít tři dny zdravotního a sociálního volna s náhradou platu.

Rodiče mohou své dítko umístit do firemní školky KRAJÁNEK.

Věděli jste, že… Nynějších 474,3 mld. Kč krajského HDP tvoří více než 9 % celorepublikového HDP. Nejvíce se na něm podílí průmysl, těžba a dobývání. V roce 2017 činila krajská hodnota HDP na obyvatele 392 827 Kč, jednalo se o 82,4 % českého průměru a 74 % průměru EU (v roce 2000 jsme byli na 77 % průměru ČR a 55 % EU).

 

Jak podat přihlášku

Prostřednictvím datové schránky
E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
Více informací

Elektronicky máte možnost podat přihlášku e-mailem na posta@msk.cz se zaručeným elektronickým podpisem. Případně bez zaručeného elektronického podpisu, přičemž zde platí povinnost dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, podat současně přihlášku s vlastnoručním podpisem uchazeče.

Osobně nebo prostřednictvím doručovacích služeb

Přihláška musí obsahovat přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Přihlášku a povinné dokumenty dle Zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, č. 312/2002 Sb., doručte na podatelnu krajského úřadu, v termínu uvedeném v oznámení, v obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Průběh výběrového řízení

Podání přihlášky včetně dokumentů můžete učinit:

 • prostřednictvím datové schránky,
 • e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem,
 • elektronicky na e-mail posta@msk.cz, přičemž zde platí povinnost dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, podat současně přihlášku s vlastnoručním podpisem uchazeče. Před konáním rozhovorů doručit vyhlašovateli poštou nebo osobně na podatelnu ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a v případě výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka i negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení, bude-li vyžadováno,
 • podání je rovněž možné osobně nebo prostřednictvím doručovacích služeb.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech. V případě úřednických pozic, zaměření na správní činnosti,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V případě přihlášení na vedoucí pozici se k přihlášce připojí:

4. osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,*

5. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,*

*Zákon se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení ani čestné prohlášení.

Volná pracovní místa obsazovaná formou výběrového řízení
 • na základě výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, jsou v rámci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obsazována:
  • úřednická místa (jejichž náplní je výkon správních činností) na dobu neurčitou,
  • veškerá místa vedoucích úředníků (na dobu neurčitou i určitou).

Pokud se rozhodnete podat přihlášku do výběrového řízení v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím datové schránky, budete muset přesto některé zákonem požadované přílohy (výpis z rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a v případě výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka i negativní lustrační osvědčení, bude-li vyžadováno) doručit vyhlašovateli poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Místa obsazovaná bez výběrového řízení

Obsazování volných pozic na krajském úřadě může probíhat bez vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o:

 • úřednická místa na dobu určitou (zejména zástup za dočasně nepřítomného úředníka – např. z důvodu mateřské /rodičovské dovolené či déletrvající pracovní neschopnosti),
 • místa, jejichž náplní není výkon správních činností (zejména práce manuální, servisní a pomocné).

Přestože ze zákona není podmínkou vyhlášení výběrového řízení, i v tomto případě se v praxi přikláníme k vyhlášení výběrového řízení.

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem organizací a společností, u kterých obsazování pracovních pozic probíhá dle podmínek stanovených zákonem, případně dle nastaveného procesu dané organizace nebo společnosti. Pro bližší informace navštivte konkrétní webové stránky nebo se obraťte na jejich personální oddělení či statutární orgán.

Věděli jste, že… O třetinu kleslo množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší oproti roku 2000. Za více než 70 % z nich může vytápění malých domácností. Dalšími zdroji jsou doprava, průmysl a vliv Polska. Kromě tuhých znečišťujících látek se snížily další typy emisí. Objem emisí CO se naopak zvýšil, a to hlavně kvůli velkým průmyslovým a energetickým provozům.

Nabídka práce v našich dalších organizacích

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem organizací a společností, u kterých obsazování pracovních pozic probíhá dle podmínek stanoveným zákonem případně dle nastaveného procesu dané organizace nebo společnosti. Pro bližší informace navštivte konkrétní webové stránky, nebo se obraťte na jejich personální oddělení či statutární orgán.

Jak Vám můžeme pomoci?

8 + 12 =

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz
název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd