Krajský úřad Pardubického kraje hledá posilu do svého týmu

Právník odboru rozvoje

Přečtěte si informace… Zavolejte nám Pomůžeme vám s přihláškou…

Platová třída

12.

Pracovní poměr

na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky

31. 12. 2020

Termín nástupu

dohodou

Odbor

rozvoje

Místo výkonu práce

Krajský úřad Pardubického kraje

Více informací o pozici

Charakteristika činnosti

 • Poskytování komplexního právního poradenství pro pracovníky odboru nezbytného pro ádné zajištní inností spadajících do psobnosti odboru

 • Příprava veřejnoprávních i soukromoprávních smluv, jakož i dalších dokumentů vydávaných odborem zejména v oblastech administrace projektů spolufinancovaných z fondů EU, regionálního rozvoje či územního plánování

 • Spolupráce při zajištění administrace výběrových řízení na zakázky malého rozsahu prostřednictvím elektronického nástroje

 • Poskytování souinnosti pi administraci dotaních programvyhlášených krajem, vetnnezbytné souinnosti pi provádní finanních kontrol

 • Zpracování podkladpro rozhodování orgánkraje

Požadujeme

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, obor: právo a právní věda

 • Výhodou orientace v oblasti veřejné správy

 • Bezúhonnost, odpovědnost, schopnost týmové práce, dobré komunikační schopnosti a vystupování a ochota naslouchat 
 • Znalost práce na PC, zejména MS Excel, Word, PowerPoint

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb

Tento zákon umožňuje vznik pracovního poměru pro osobu, která:

 1. Je občanem České republiky, popřípadě má v České republice trvalý pobyt
 2. Je bezúhonná (nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo spáchaný z nedbalosti, který souvisí s výkonem veřejné správy)
 3. Je plnoletá, způsobilá k právním úkonům, ovládá češtinu a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem
w

Proberte s námi vaše možnosti osobně - zavolejte nám!

 

Bc. Kateřina Krejčová

Tel.: 466 026 191

Mob.: 601 370 578

katerina.krejcova@pardubickykraj.cz

Čím vás potěšíme

Budete se podílet na rozvoji Pardubického kraje

Budete součástí stabilního týmu a zaměstnavatele

Vzdělávání a rozvoj s profesionály

Přátelský pracovní kolektiv

Z

Možnost průběžného vzdělávání

Z

5 týdnů dovolené

Z

Stravenky

Z

Možnost čerpání z benefitní karty: Příspěvek na sport, kulturu, rekondiční a rehabilitační služby…

Z

Příspěvek na dopravu do zaměstnání

Z

Společenské akce

Z

Peněžní dar při pracovním výročí

Z

Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění

Z

Zdravotní volno, tzv. sick days

Z

Příspěvek na dětskou rekreaci

Z

Nenávratná sociální výpomoc

Z

Pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené po celou dobu možnost vzdělávání z domova e-learningovou formou

Jak podat přihlášku

Přihlášku do výběrového řízení včetně vyžadovaných dokladů lze podat písemně na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

nebo podat osobně na podatelně Krajského úřadu Pardubického kraje

Náležitosti písemné přihlášky

 • Přesné označení výběrového řízení
 • Jméno, příjmení a titul uchazeče
 • Datum a místo narození uchazeče
 • Státní příslušnost uchazeče
 • Místo trvalého pobytu uchazeče
 • Telefonní kontakt
 • Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • Datum a podpis uchazeče

Doklady, které je potřeba připojit k přihlášce

 • Motivační dopis
 • Profesní životopis včetně údajů o praxi, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadavků výběrového řízení
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • Ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
w

Proberte s námi vaše možnosti osobně - zavolejte nám!

 

Bc. Kateřina Krejčová

Tel.: 466 026 191

Mob.: 601 370 578

katerina.krejcova@pardubickykraj.cz

Doba do termínu podání přihlášky

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Podatelna

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

provozní doba:

Po 7:00 – 17:00
Út 7:00 – 15:30
St 7:00 – 17:00
Čt 7:00 – 15:30
7:00 – 14:30

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pardubický kraj, IČO: 70892822) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.