Volná místa

Název úřadu

Vedoucí oddělení ekonomického

Odbor: investiční

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: 5. prosince 2019

Platová třída: 12

Vedoucí oddělení ekonomického

 

Odbor: investiční odbor Magistrátu hlavního města Prahy

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: 5. prosince 2019

Platová třída: 12

Vedoucí oddělení ekonomického

 

Odbor: investiční odbor Magistrátu hlavního města Prahy

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: 5. prosince 2019

Platová třída: 12

Vedoucí oddělení ekonomického

 

Odbor: investiční odbor Magistrátu hlavního města Prahy

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: 5. prosince 2019

Platová třída: 12

Vedoucí oddělení ekonomického

 

Odbor: investiční

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: 5. prosince 2019

Platová třída: 12

Vedoucí oddělení ekonomického

 

Odbor: investiční

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: 5. prosince 2019

Platová třída: 12

Vedoucí oddělení ekonomického

 

Odbor: investiční

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: 5. prosince 2019

Platová třída: 12

Vedoucí oddělení ekonomického

 

Odbor: investiční

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: 5. prosince 2019

Platová třída: 12

Vedoucí oddělení ekonomického

 

Odbor: investiční

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: 5. prosince 2019

Platová třída: 12

Vedoucí oddělení ekonomického

 

Odbor: investiční

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: 5. prosince 2019

Platová třída: 12

Jak podat přihlášku?

Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení do podatelny, v uzavřené obálce označené tak, jak je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Obecné informace

Způsob, jakým se zaměstnanci získávají a vybírají, má ve veřejné správě specifické rysy, které vyplývají ze závazných postupů daných zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.  

Při výběru uchazečů a zájemců o volná pracovní místa jsou dodržovány  principy rovných příležitostí mezi muži a ženami a zachovávány postupy zajišťující rovné zacházení. Úřad uplatňuje nediskriminační přístup při výběru uchazečů o zaměstnání a přijímání zaměstnanců.

 

Dovolujeme si upozornit, že nevedeme žádnou databázi zájemců o zaměstnání. Případné žádosti o zaměstnání, které nejsou reakcí na zveřejněné výběrové řízení či oznámení o obsazení volného místa, jsou zájemcům o zaměstnání vráceny.

Co musí obsahovat přihláška

1. Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum
 • podpis uchazeče

Doporučujeme v přihlášce rovněž uvést:

 • název pracovního místa, na které je výběrové řízení vyhlášeno
 • doručovací adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště
 • telefonické spojení a e-mailovou adresu

2. K přihlášce je třeba připojit

 • životopis (strukturovaný) s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • v případě podání přihlášky na obsazení funkce vedoucího úředníka uchazeč narozený před 1.  prosincem 1971 dokládá rovněž ověřenou kopii lustračního  osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • v případě podání přihlášky do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice související s implementací DoP/NSRR uchazeč dále přikládá čestné prohlášení.

 

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Možnosti elektronického podání přihlášky

 1. Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat prostřednictvím datové schránky.  Zákonem požadované přílohy k přihlášce (originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence RT a ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání) musí být autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.
 2. Elektronickou poštou (e-mailem) lze podat přihlášku pouze v případě, že je opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Přílohy je nutné doložit v listinné podobě.
Postup při výběrovém řízení

POSTUP PŘI VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA ÚŘEDNÍKA A FUNKCE VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA

V souladu s ust. § 6 odst. 4, § 7 odst. 4, 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), uchazeč podává do výběrového řízení podepsanou písemnou přihlášku, ke které připojí zákonem požadované přílohy. Náležitosti přihlášky a seznam požadovaných příloh je uveden v každém oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

 • Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení do podatelny. Přihlášky podané po stanoveném termínu nejsou do výběrového řízení zařazeny.
 • Uchazeči, kteří do výběrového řízení podali ve stanoveném termínu neúplnou přihlášku, tj. chybí-li v ní některý z požadovaných údajů či podpis, a/nebo chybí-li některá z požadovaných příloh, jsou vyzváni k jejímu doplnění. Výzva k doplnění je vždy zaslána prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uchazeče. V případě, že uchazeč žádnou e-mailovou adresu neuvede, je výzva k doplnění zaslána poštou.
 • Po uplynutí lhůty stanovené k podání přihlášek, případně po uplynutí lhůty stanovené k jejich doplnění, předá ředitel přihlášky uchazečů komisi, kterou jmenuje jako svůj poradní orgán.
 • Úkolem výběrové komise je posoudit, zda přihlášení uchazeči splňují předpoklady stanovené zákonem o úřednících, požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení a předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny požadované doklady.
 • Pro další posouzení může výběrová komise pozvat uchazeče k osobnímu jednání, případně zvolit jinou metodu výběru (např. písemné testy k ověření znalostí uchazečů). Pozvání činí telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.
 • K jednání nezve uchazeče, kteří nepředložili úplné přihlášky, včetně všech zákonem stanovených dokladů a/nebo, kteří nesplňují zákonem stanovené předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka nebo pro jmenování vedoucího úředníka.
 • Výběrová komise pořídí na závěr výběrového řízení písemnou zprávu, která obsahuje údaje o složení komise, abecední seznam všech uchazečů (kteří předložili své přihlášky ve stanoveném termínu) a pořadí uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky, splňují zákonem stanovené předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka nebo pro jmenování vedoucího úředníka, a splňují požadavky stanovené v oznámení. Ve své zprávě výběrová komise doporučí řediteli uzavřít pracovní poměr, resp. jmenovat do funkce nejvhodnějšího uchazeče. Výběrová komise může také doporučit řediteli neobsadit místo žádným z přihlášených uchazečů.
 • Výběrové řízení je ukončeno rozhodnutím ředitele o přijetí či nepřijetí doporučení výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení jsou uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení. Vítězný uchazeč je informován zpravidla telefonicky. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, jsou písemně vyrozuměni o jeho výsledku a jsou jim současně doporučenou zásilkou vráceny přílohy, které byly součástí jejich přihlášky do výběrového řízení.
 • Uchazečům je na požádání umožněno nahlédnout do závěrečné zprávy výběrové komise. Bližší informace o této možnosti obdrží uchazeči ve sdělení o výsledku výběrového řízení.

Podívejte se na volná místa