Vedoucí ekonomického oddělení

Odbor

investiční

Pracovní poměr

HPP na dobu neurčitou

Místo výkonu práce

Praha

Platová třída

12

Lhůta pro podání přihlášky

5. prosince 2019

Nabízíme - proč pracovat u nás

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • uplatnění odborníkům i absolventům v řadě profesních oblastí
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání podporu profesního i osobního rozvoje s možností využití programu mentoringu a koučinku
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 100 Kč
 • příspěvek na penzijní připojištění

Náplň práce

Koordinace a usměrňování přípravy a realizace projektů veřejných investic. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky odboru, zejména:

 • metodické řízení a koordinace rozpočtového procesu v rámci odboru včetně zajištění metodického pokynu pro zpracování a předklad podkladů k sestavě návrhu rozpočtu třetími stranami (příkazníky),
 • převzetí, projednání a prověření podkladů pro zpracování návrhu rozpočtu kapitálových výdajů v ročním, střednědobém a dlouhodobém horizontu,
 • sestavování návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů odboru ve všech kapitolách rozpočtu města,
 • provedení rozpisu schváleného rozpočtu v Zastupitelstvu na příslušný rok jednotlivým příkazníkům,
 • zabezpečení předkladu návrhu úpravy rozpočtu správci kapitoly na základě rozborů potřeby finančních prostředků v průběhu roku, předložených za konkrétní stavby pracovníky jednotlivých oddělení,
 • zajištění systému financování investiční výstavby odboru v souladu s rozpočtem kapitálových výdajů na jednotlivé stavby. Zabezpečení systému financování investiční výstavby z mimorozpočtových prostředků města (včetně zajištění celého procesu od předložení žádostí až po závěrečné vyhodnocení akce). Jednání s kontrolními orgány na dotace. Schvalování návrhu smluv a objednávek za ekonomickou oblast před jejich popisem. Zajišťování podkladů pro personální agendu zaměstnanců odboru.

Předpoklady pro jmenování vedoucí úřednice/vedoucího úředníka

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 3. způsobilost k právním úkonům
 4. bezúhonnost
 5. na funkci vedoucí úřednice / vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Požadované znalosti

 1. základní znalosti průběhu projektové a investorské přípravy staveb a jejich realizace, včetně rozpočtu vlastních staveb
 2. orientace v rozpočtu vlastního hlavního města
 3. schopnost koordinovat a předkládat návrh rozpočtu odboru v ročním, střednědobém a dlouhodobém horizontu
 4. schopnost nastavení platebních podmínek v návrhu smluv a objednávek před jejich podpisem
 5. znalost podmínek přiznání různých druhů dotací jako předpoklad vyloučení sankcí vůči městu
 6. znalost práce na PC (MS Office, Internet)

Osobnostní předpoklady

 • manažerské dovednosti, samostatné rozhodování a řešení problémů
 • komunikační schopnosti včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu

Doba do termínu podání přihlášky

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Podílejte se na rozvoji svého města

Buďte součástí stabilního týmu a zaměstnavetele

Vzdělávejte se a rozvíjejte s profesionály

Přihlašte se

Podatelna

pracoviště: Adresa

provozní doba:

Po:     8.00 – 17.00
Út:      8.00 – 16.00
St:      8.00 – 18.00
Čt:      8.00 – 16.00
Pá:     8.00 – 15.00

Personalista

Jméno Příjmení

specialistka personálních agend

+420 111 111 111

ukazka@e-zamestnani.cz

Zaujala Vás nabízená pozice? Napište nám.

Zaškrtnutím potvrtuji, že splňuji podmínky vypsané níže

2 + 3 =

Jak podat přihlášku?

Obecné informace a postup

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku3) k výběrovému řízení, jejíž náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících, jsou:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis.

(Pro podání přihlášky lze využít formulář, který naleznete níže.)

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona o úřednících, nutno připojit:

 1. životopis, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se správního řízení,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokladem pro jmenování do funkce vedoucího úředníka/vedoucí úřednice je požadováno splnění dalších požadavků podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč/uchazečka dále připojí:
 4. lustrační osvědčení (ověřená kopie), event. kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení,
 5. čestné prohlášení (podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb.).

Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 5. prosince 2018 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Na obálku prosím uveďte:

„NEOTEVÍRAT – výběrové řízení vedoucí oddělení ekonomického/3175/INV/VR223/18/S“ Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy odbor personální oddělení sekretariátu a výběrových řízení zaměstnanců Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Možnosti elektronického podání přihlášky

 1. Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat prostřednictvím datové schránky.  Zákonem požadované přílohy k přihlášce (originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence RT a ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání) musí být autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.
 2. Elektronickou poštou (e-mailem) lze podat přihlášku pouze v případě, že je opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Přílohy je nutné doložit v listinné podobě.
Postup při výběrovém řízení

POSTUP PŘI VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA ÚŘEDNÍKA1)  A FUNKCE VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA ZAŘAZENÉHO DO MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V souladu s ust. § 6 odst. 4, § 7 odst. 4, 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), uchazeč podává do výběrového řízení podepsanou písemnou přihlášku, ke které připojí zákonem požadované přílohy. Náležitosti přihlášky a seznam požadovaných příloh je uveden v každém oznámení o vyhlášení výběrového řízení.  

 • Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy. Přihlášky podané po stanoveném termínu nejsou do výběrového řízení zařazeny.
 • Uchazeči, kteří do výběrového řízení podali ve stanoveném termínu neúplnou přihlášku, tj. chybí-li v ní některý z požadovaných údajů či podpis, a/nebo chybí-li některá z požadovaných příloh, jsou vyzváni k jejímu doplnění. Výzva k doplnění je vždy zaslána prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uchazeče. V případě, že uchazeč žádnou e-mailovou adresu neuvede, je výzva k doplnění zaslána poštou.
 • Po uplynutí lhůty stanovené k podání přihlášek, případně po uplynutí lhůty stanovené k jejich doplnění, předá ředitel Magistrátu hl. města Prahy přihlášky uchazečů komisi, kterou jmenuje jako svůj poradní orgán.
 • Úkolem výběrové komise je posoudit, zda přihlášení uchazeči splňují předpoklady stanovené zákonem o úřednících, požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení a předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny požadované doklady.
 • Pro další posouzení může výběrová komise pozvat uchazeče k osobnímu jednání, případně zvolit jinou metodu výběru (např. písemné testy k ověření znalostí uchazečů). Pozvání činí telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.
 • K jednání nezve uchazeče, kteří nepředložili úplné přihlášky, včetně všech zákonem stanovených dokladů a/nebo, kteří nesplňují zákonem stanovené předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka nebo pro jmenování vedoucího úředníka.  
 • Výběrová komise pořídí na závěr výběrového řízení písemnou zprávu, která obsahuje údaje o složení komise, abecední seznam všech uchazečů (kteří předložili své přihlášky ve stanoveném termínu) a pořadí uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky, splňují zákonem stanovené předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka nebo pro jmenování vedoucího úředníka, a splňují požadavky stanovené v oznámení. Ve své zprávě výběrová komise doporučí řediteli Magistrátu hl. města Prahy uzavřít pracovní poměr, resp. jmenovat do funkce nejvhodnějšího uchazeče. Výběrová komise může také doporučit řediteli Magistrátu hl. města Prahy neobsadit místo žádným z přihlášených uchazečů.  
 • Výběrové řízení je ukončeno rozhodnutím ředitele Magistrátu hl. města Prahy o přijetí či nepřijetí doporučení výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení jsou uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení. Vítězný uchazeč je informován zpravidla telefonicky. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, jsou písemně vyrozuměni o jeho výsledku a jsou jim současně doporučenou zásilkou vráceny přílohy, které byly součástí jejich přihlášky do výběrového řízení.
 • Uchazečům je na požádání umožněno nahlédnout do závěrečné zprávy výběrové komise. Bližší informace o této možnosti obdrží uchazeči ve sdělení o výsledku výběrového řízení.

 

1) Pro zjednodušení a přehlednost textu označují pojmy uchazeč, případně uchazeči, úředník případně úředníci, zaměstnanec případně zaměstnanci, apod. muže i ženy.