Kariérní stránky

Úřadu městské části Praha 5


Praha 5 – moderní vizitka metropole, rozvíjena a modernizována kompetentními zaměstnanci

Přidejte se k nám!

Úřad městské části Praha 5 je přátelskou, transparentní a efektivní organizací, jež má motivované a vzdělané zaměstnance, kteří usilují o zvyšování kvality služeb a profesionální práci pro spokojenost občanů.

Na našich kariérních stránkách naleznete přehled aktuálních volných pracovních pozic, řadu informací ke způsobu jejich obsazování, ale také informace o podmínkách a benefitech, které zaměstnancům a zaměstnankyním Úřad městské části Praha 5 poskytuje.

Zaujala Vás možnost podílet se na správě a rozvoji Úřadu městské části Prahy 5? Pak hledáme právě Vás, nové kolegy a kolegyně, s odbornou praxí i bez pracovních zkušeností, ale zcela jistě se zájmem stát se součástí moderní a profesionální veřejné správy.

Nabízíme Vám uplatnění nejen v oborech, které mají přímý vliv na život našich spoluobčanů, jako je například oblast výstavby a územního plánování, ochrany životního prostředí, bydlení, sociálních služeb a zdravotnictví, školství, dopravy a mnoha dalších, ale také při zajišťování podpůrných činností důležitých pro vnitřní chod Úřadu městské části Praha 5.

Chceme být moderní respektovanou institucí, která bude efektivně, profesionálně a vstřícně vykonávat veřejnou správu. Naše služba je dostupná pro všechny v otevřeném a přátelském místě.

Benefity, které potěší i rozvíjí

Pružná pracovní doba

200 hodin dovolené

5 dnů sick days

Karta Multisport

Služební byt (s dobou nájmu po dobu trvání pracovního poměru)

Stravenky v hodnotě 130 Kč

Příspěvek na penzijní spoření a penzijní připojištění

Podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace

Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy

Máte otázky k výběrovým řízením?

Jak se mohu přihlásit?

Do výběrového řízení se lze přihlásit vyplněním a odesláním přihlášky, včetně příloh, jak je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Na obálku, popř. průvodku elektronického podání, je třeba vždy uvést číslo a název výběrového řízení.

Jaké musím mít vzdělání?

Minimální požadované vzdělání pro konkrétní pracovní pozici je vždy uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Pokud se přihlásí uchazeč s nižším vzděláním, než jaké je požadováno, je z výběrového řízení vyřazen.

Mohou se na volná místa hlásit i uchazeči bez praxe?

Ano, na volné pracovní pozice se mohou hlásit všichni, kteří splňují požadavky uvedené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předchozí praxe bývá vítána, ale není podmínkou obsazení volné pracovní pozice.

Mohu se hlásit na více vypsaných pozic?

Přihlásit se lze současně na všechna vypsaná výběrová řízení, pro které splňuje uchazeč podmínky uvedené v oznámení. V případě, že je více přihlášek zasíláno v jedné obálce, je nutno na obálku uvést všechna čísla i názvy pozic, na které se uchazeč hlásí. Pro požadované přílohy v tomto případě platí, že je lze přiložit pouze v jedné kopii.

Opravdu musím doložit všechny požadované dokumenty?

Ano, požadované přílohy k přihlášce do výběrového řízení je třeba doložit tak, jak je vypsáno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Kromě přihlášky a životopisu zejména ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání a výpis z evidence Rejstříku trest ne starší než tři měsíce. Tento požadavek se opírá o znění § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Pokud přihláška do výběrového řízení neobsahuje veškeré povinné přílohy, je uchazeč vyzván, aby ve stanovené lhůtě přílohy doplnil.

Neúspěšní uchazeči jsou po skončení výběrového řízení vyzváni ke sdělení, zda si přejí zaslané přílohy k přihlášce vrátit nebo zda mohou být skartovány.

Kam mohu přihlášku doručit?

Přihláška s požadovanými přílohami musí být vždy písemná a doručená do podatelny ÚMČ Praha 5, vždy v termínu uvedeném v oznámení o vypsání výběrového řízení. Přihlášku s přílohami lze doručit rovněž elektronicky do datové schránky MČ Praha 5, přičemž u požadovaných příloh musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby.

Jak se dozvím výsledek výběrového řízení?

Neúspěšní uchazeči jsou vždy emailem o této skutečnosti informováni, vítězný uchazeč je informován telefonicky. Vždy se tak děje až po úplném skončení výběrového řízení, tedy po podpisu závěrečné zprávy všemi členy výběrové komise a vydání stanoviska tajemnice ÚMČ Praha 5.  Vzhledem k tomu, že administrativní úkony s tím spojené vyžadují často delší časový prostor, není výjimkou, že mezi osobními pohovory s uzavřením výběrového řízení uběhne delší doba. Prosíme tímto uchazeče o trpělivost, s výsledkem výběrového řízení jsou seznámeni vždy bezprostředně po všech výše uvedených úkonech.

Vedete si databázi uchazečů o zaměstnání?

Databáze uchazečů o zaměstnání není vedena, a to vzhledem ke skutečnosti, že většina pracovních míst je obsazována právě na základě výběrových řízení, a to na aktuálně volné pracovní pozice.

Agendu výběrových řízení má na starosti Mgr. Jana Klímová, oddělení personální a mzdové, která Vám ráda odpoví na otázky k volným pracovním pozicím.

tel.:  +420 257 000 987 | e-mail: jana.klimova@praha5.cz | Štefánikova 13,15, 150 22 Praha 5

Máte otázky k nástupu?

Jak bude vypadat můj první/nástupní den?

Společně s personalistou projdete nástupní formality – předání dokumentů a seznámení se s jejich obsahem (pracovní smlouva, platový výměr, popis pracovní činnosti, atd.). Po podepsání dokumentů budete informování o poskytovaných benefitech a budou Vám zodpovězeny případné dotazy. Následně absolvujete proškolení z BOZP a PO a poté odcházíte na své oddělení (odbor), kde Vás příslušný vedoucí seznámí s chodem oddělení (odboru) a Vašimi pracovními povinnostmi.

Zaučí mě někdo? Máte na úřadu adaptační proces?

Vaše zaučení bude probíhat postupně v rámci oddělení (odboru) vedoucím oddělení, případně k tomu kompetentním referentem. V současné době probíhá na ÚMČ Praha 5 příprava zavedení adaptačního procesu v rámci projektu: Zavedení řízení kvality dle metodiky CAF 2013/2020 na úřadě městské části Praha 5; Reg. č. : CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016715).

Kdy a jaké vzdělávání budu muset absolvovat?

Během svého působení na ÚMČ Praha 5 budete muset absolvovat některá školení podle Vašeho pracovního zařazení (vstupní, průběžné, odborné). O možnostech a povinnostech vzdělávání Vás bude informovat referentka vzdělávání, která společně s vedoucím oddělení/odboru Vám připraví individuální plán vzdělávání.

Personální agendu spojenou s nástupem a s adaptačním procesem nových zaměstnanců má na starosti Otakar Dymák, oddělní personální a mzdové, který Vám rád zodpoví otázky spojené s nástupem.

Tel.: +420 257 000 806 | e-mail: otakar.dymak@praha5.cz | Štefánikova 13,15, 150 22 Praha 5

Co je CAF a proč je pro zaměstnance výhodou?

CAF je prvním evropským nástrojem řízení kvality vyvinutým na míru pro veřejný sektor. Jedná se o obecný, pochopitelný, dostupný a snadno využitelný model pro všechny organizace veřejného sektoru. Kvalita veřejné správy a jejích služeb je v konečném důsledku hodnocena podle svého dopadu na kvalitu života lidí. Účelem modelu CAF je směrovat organizace veřejného sektoru k dosažení nejlepších možných výsledků.

Více informací

Projekt Zavedení řízení kvality dle metodiky CAF 2013/2020 na úřadě městské části Praha 5, č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016715 je realizován v období 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023 z Operačního programu Zaměstnanost. Celkové výdaje projektu činí 2.904.750,– Kč, spoluúčast MČ je ve výši 5% z této částky, tj. 145 237,50 Kč.

Cílem projektu je zavedení řízení kvality dle metodiky CAF 2020 do praxe Úřadu MČ Praha 5. V projektu byl vytvořen CAF tým, který je ve spolupráci s externím dodavatelem zodpovědný za implementaci metodiky CAF. Součástí celého procesu je realizace školení pro CAF tým i cílovou skupinu zaměstnanců ÚMČ Praha 5, 2 kola sebehodnocení, zpracování 2 sebehodnotících zpráv, včetně akčních plánů zlepšování.

Přínosy realizace projektu CAF pro MČ Praha 5:

 • Podpora identifikace projektů
 • Provedení analýzy hlavních procesů
 • Analýza interních předpisů a doplnění a tvorba systému vnitřních předpisů
 • Zvýšení úrovně týmové práce napříč odbory
 • Vytvoření a následné sledování výsledků (KPI)
 • Součást Strategického plánu 2030
 • Propojení provozních a strategických věcí do chodu úřadu
 • CAF modul 2030 podporuje inovaci a digitalizační procesy
 • Orientace na zpětnou vazbu (vně úřadu a pro klienta úřadu)

Strategie řízení a rozvoje lidí

Motto

Praha 5 – moderní vizitka metropole, rozvíjena a modernizována kompetentními zaměstnanci.

Poslání

Úřad městské části Praha 5 plní Strategii rozvoje Městské části Praha 5 a zároveň vykonává státní správu pro území stanovené Statutem, v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze. Součástí našeho poslání je dodržovat zákonnost a principy společenské odpovědnosti organizace.

Vize

Moderní, přátelská a digitální radnice, poskytující profesionální služby kompetentními zaměstnanci.

Hodnoty

 • Profesionalita a kompetentnost
 • Transparentnost
 • Etický přístup
 • Společenská odpovědnost
Vzdělávání, rozvoj a zvyšování kvalifikace

Zaměstnancům a zaměstnankyním Úřadu městské části Praha 5 nabízíme široké možnosti dalšího vzdělávání. Kurzy a školení se zaměřují nejen na povinné vzdělávání (dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění) jako je vstupní školení pro nové zaměstnance, vzdělávání vedoucích úředníků, zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, ale je možné navštívit semináře zaměřené na právní předpisy, psychosociální dovednosti, počítačové kurzy a další. Našim zaměstnancům poskytujeme možnost vzdělávat se formou e-learningových kurzů. Kurzy se konají v prostorách úřadu nebo ve Vzdělávací a informační centrum Praha 5 (sídlo Praha 5, Štefánikova 249/30, PSČ 150 00) a některé kurzy u externích dodavatelů.

Odměňování

Platové podmínky zaměstnanců územních samosprávných celků jsou určeny zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a dále dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Dle tohoto nařízení je zaměstnanec dále zařazen do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.

Základní plat zaměstnanců Úřadu městské části Praha 5 je určen stupnicí platových tarifů, která má stanovených 16 platových tříd, přičemž každá platová třída zahrnuje 12 platových stupňů. Zaměstnanci jsou zařazeni do platového stupně a zároveň do příslušné platové třídy podle započitatelné praxe, kterou doloží (zápočtovým listem).  Podmínkou pro zařazení do příslušné platové třídy je splnění kvalifikačního předpokladu, tj. požadovaného vzdělávání.

Pracovní doba

Na většině pracovišť Úřadu městské části Praha 5 je zaveden režim pružné pracovní doby, při němž si zaměstnanci sami volí začátek a konec pracovní doby. Pro zaměstnance je stanoven fond pracovní doby čtyřicet hodin od pondělí do pátku. Základní pracovní doba, po kterou jsou zaměstnanci povinni být na pracovišti, je stanovena od 8:00 hodin do 15:00 hodin. V pružné části pracovní doby, stanovené v rozmezí od 7:00 hodin do 19:00 hodin, si zaměstnanci volí její začátek a konec. Na pracovištích poskytujících služby pro veřejnost (např. pracoviště s přepážkami) je stanovena odchylná pracovní doba – úřední hodiny od 8:00 hodin do 18:00 hodin. Pokud pracovní činnosti na dané pozici umožňují práci z domova, lze ji poskytnout zaměstnanci v odůvodněných případech (COVID -19). Zkrácené pracovní úvazky zaměstnancům umožňujeme (pokud tomu nebrání provozní důvody), zejména s ohledem na potřebu zajistit péči o dítě nebo osobu blízkou.

Štefánikova 236/13, 246/15

Smíchovská radnice (jedná se o historickou neorenesanční budovu, která je od roku 1976 zařazena do seznamu nemovitých kulturních památek). Více informací

nám. 14. října 1381/4

Preslova 5, Praha 5

Studentské praxe

Úřad městské části Prahy 5 umožňuje výkon odborných praxí studujícím středních, vyšších odborných a vysokých škol působících na území ČR. Studijní praxe je vždy bezplatná a je určena pouze těm studentům a studentkám, kde je na školách součástí studia a nezbytným doplněním řádného plnění vzdělávacího programu. Cílem praxe je nabytí teoretických a praktických zkušeností a získání odborných poznatků a přehledu o fungování Úřadu městské části Praha 5. Praxe je realizována vždy pouze na základě smlouvy sepsané Úřadem městské části Prahy 5.

Úřad Praha 5 je zde pro vás.