VÍTEJTE NA KARIÉRNÍCH STRÁNKÁCH

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

Přijďte mezi nás

Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a většina zaměstnanců vykonává odborné činnosti v agendách veřejné správy.

Klademe důraz na kvalitní zapracování a začlenění nových zaměstnanců do kolektivu v rámci standardizovaného adaptačního procesu. Dbáme na průběžné vzdělávání a neustálé zvyšování znalostí a dovedností ve vykonávané agendě a očekáváme kvalitní výkon práce. U nás naleznete stabilitu a možnost profesního růstu, množství benefitů a pocit, že nám záleží na sladění Vašeho profesního a rodinného života, ke kterému přispívá práce v režimu pružného rozvržení pracovní doby.

Provádíme pravidelná dotazníková šetření spokojenosti zaměstnanců a pravidelná pracovní hodnocení všech zaměstnanců magistrátu, ale také „tmelící“ předvánoční společenská setkání s hudbou, tancem a rautem. Turnaje v bowlingu či střelbě z „opravdové“ pistole. Zveme zaměstnance do kina či na divadelní představení za zvýhodněné vstupné.

A jak tento odstavec ukončit?

Přijďte mezi nás…

Benefity

Dovolená v rozsahu 5 týdnů

4 dny tzv. „indispozičního volna“ ročně

Penzijní připojištění ve výši 700 Kč

Možnost využití služebního mobilního telefonního přístroje k soukromým účelům

Zvýhodněnou rekreaci ve vlastním rekreačním zařízení umístěném u Jiřetína pod Jedlovou

Stravenky

Příspěvky při životních a pracovních výročích

Zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty

Možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)

Přátelský kolektiv

Školení

Volná pracovní místa

  Feed has no items.

Pár slov od našeho vedení

Ing. Jiří Anděl, CSc.  |  primátor
Hledáme kvalitní zaměstnance, pro které nebude jejich práce jen pouhým zdrojem financí. Své místo si u nás najdou nejen zkušení odborníci, ale také schopní absolventi s chutí pracovat pro naše město a podílet se aktivně na jeho rozvoji. Děčín má velký potenciál, tak nám pomozte ho využít.
Ing. Martin Kříž  |  tajemník
Stabilita, jistota zaměstnání, podpora od kolegů při zapracování, podmínky pro osobní rozvoj, pružná pracovní doba, zajímavé benefity, to vše nabízí náš magistrát svým zaměstnancům. Vážíme si každého, kdo má zájem stát se součástí moderní a profesionální veřejné správy.

Jak podat přihlášku

h

Náležitosti přihlášky

 • Jméno, příjmení a titul
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • Datum a podpis
i

K přihlášce připojte tyto doklady

 • Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením názvu výběrového řízení, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do konce data výběrového řízení nebo poštou na adresu:

Magistrát města Děčín
k rukám tajemníka magistrátu
Mírové náměstí  1175/5
405 38 Děčín IV

tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do dne ukončení výběrového řízení.

Kontakt

statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
Děčín IV
405 38

E-mail: posta@mmdecin.cz

Telefon: +420 412 593 111